pl | eng

Regulamin galerii

 1. Część wstępna
  1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dzieł sztuki (dalej zwanych dziełem lub dziełami) za pośrednictwem strony internetowej funkcjonującej pod adresem: www.furgaleria.pl., której właścicielem jest Joanna Furgalińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Galeria sztuki Furgaleria.pl Joanna Furgalińska, z siedzibą: ul. Piastowska 2/80, 40-005 Katowice legitymująca się nr NIP: 626-126-04-99, REGON: 242947841, (dalej zwanej Galerią), która pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki Artystów.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie (zwanym dalej Zamawiającym) a Galerią, działającą na rzecz Artysty.
  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto poczty elektronicznej.
  4. Zamawiający, zakładając konto na stronie Galerii, zobowiązany jest zapoznać się
   z treścią regulaminu Galerii i zaakceptować jego treść.
  5. Brak znajomości regulaminu przez Zamawiającego nie zwalnia go z nałożonych treścią regulaminu obowiązków oraz z zasad funkcjonowania Galerii.
  6. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne dzieła, jego niezgodności z opisem, z niewykonania i nienależytego wykonania umowy przez Artystę.
 2. Rejestracja
  1. Rejestracja Zamawiającego następuje po podaniu danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, umożliwiających kontakt z Zamawiającym oraz dostarczenie dzieła. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie Galerii, w zakładce „Formularze”.
  2. Ryzyko podania błędnych danych osobowych obciąża Zamawiającego. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania nieprawidłowych danych. W razie podania nieprawidłowych czy też niezupełnych danych, Galeria może odstąpić od realizacji zamówienia.
  3. Po każdej zmianie danych Klient ma obowiązek ich aktualizacji pod rygorem skutków określonych w II pkt 2, oraz zwrotu kosztów powstałych w związku z dostarczeniem dzieła pod nieprawidłowy adres, ponosząc przy tym odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenia dzieła.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Zamawiający dokonując rejestracji, wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Galerię. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego.
  3. Zamawiający może w każdym czasie dokonać aktualizacji swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem skutków wynikających z II pkt 2 i 3.
  4. Zamawiający może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w III pkt 1 Regulaminu, i ich usunięcia z bazy danych. Zgłoszenie żądania nie może nastąpić w trakcie realizacji zamówienia. Żądanie należy zgłosić Galerii na piśmie, drogą e-mail’ową lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  5. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Galerii, dotyczących działalności Galerii.
 4. Przedmiot działalności Galerii
  1. Przedmiotem działalności Galerii jest pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki, poprzez stronę internetową www.furgaleria.pl.
  2. Na stronie internetowej www.furgaleria.pl. prezentowane są zdjęcia cyfrowe możliwych do nabycia dzieł sztuki.
  3. Galeria dokłada wszelkich starań, by prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę dzieł.
  4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy zamieszczonym na stronie internetowej zdjęciem, a dziełem w oryginale.
 5. Płatności i ceny
  1. Ceny podane na stronach Galerii są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Na życzenie Zamawiającego Galeria dokona przeliczenia ceny PLN na Euro lub Dolary USD po średnim kursie tychże walut, podanym na stronie internetowej NBP.
  2. Podane ceny Dzieł nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 6. Procedura zakupu dzieła
  1. Zamawiający składa zamówienie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.furgaleria.pl, w zakładce „Formularze”.
  2. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży ani żadnej innej umowy, a także nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wysłanie formularza ma wyłącznie charakter informacyjny.
  3. Po wysłaniu zamówienia Dzieło uzyskuje status „Rezerwacja”, a Galeria sprawdza czy dzieło jest dostępne.
  4. Jeżeli dzieło jest dostępne, Galeria wysyła za pomocą e-mail’a niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni od otrzymania od Zamawiającego oferty kupna dzieła, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Galeria jednocześnie informuje Zamawiającego o kosztach zakupu, sposobie, terminie i kosztach dostarczenia dzieła oraz zasadach płatności. Dopiero potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi ofertę złożoną przez Galerię na rzecz Artysty, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. W sytuacji, gdy Dzieło zostało sprzedane przez artystę poza Galerią, Galeria informuje o tym Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4 i anuluje zlecenie.
  6. Zamawiający wpłaca ustaloną kwotę pieniędzy na rachunek bankowy Galerii w terminie do 3 dni roboczych od chwili potwierdzenia dostępności dzieła i przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak zaksięgowanej wpłaty w ustalonym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.
  7. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Galerii Dzieło wysyłane jest na wskazany przez Zamawiającego adres.
  8. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  9. Koszty dostawy Dzieła pokrywa Zamawiający. Koszty dostawy Dzieła winny zostać przez Zamawiającego wpłacone na rachunek bankowy Galerii wraz z ceną Dzieła.
  10. Każda przesyłka nadawana przez Galerię jest ubezpieczona. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia opakowania bądź też naruszenia taśmy ochronnej, Zamawiający winien spisać w obecności doręczyciela lub spedytora protokół reklamacyjny, w którym należy szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. Protokół powinien być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty.
  11. Uszkodzenie Dzieła w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki, zgodnie z ust. VI punktem 10.
  12. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.
  13. W razie wątpliwości Galeria wskazuje, iż prezentowane na stronie internetowej www.furgaleria.pl dzieła, poczytuje się wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr16, póz. 93 z późn. zm).
 7. Reklamacje i zwroty dzieła
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, póz. 271 z późn. zm.) Zamawiający może dokonać zwrotu zakupionego dzieła w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży, przesyłając na adres e-mail Galerii formularz odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej www.furgaleria.pl, w zakładce „Formularze”.
  2. Zwrot Dzieła odbywa się na koszt zwracającego. Zamawiający, oprócz kosztów zwrotu Dzieła, pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.
  3. Zwrócone Dzieło nie może nosić oznak użytkowania i musi zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim zostało dostarczone Zamawiającemu. W razie zwrotu Dzieła, dokonanego w sposób opisany w treści niniejszego Regulaminu, Galeria zwraca uiszczoną cenę nabycia Dzieła, pomniejszoną o koszty przesyłki do Zamawiającego, w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.
  4. Wszelkie wady fizyczne Dzieła winny być zgłaszane Galerii niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Dzieła.
  5. Reklamacji przesyłek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonuje się w terminie 10 dni od daty doręczenia, na podstawie sporządzonego protokołu uszkodzeń. Termin rozpatrzenia reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki reguluje Poczta Polska. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Galeria zwraca Zamawiającemu kwotę transakcji w terminie 7 dni od momentu zakończenia procesu reklamacyjnego regulowanego przez Pocztę Polską i wypłaty odszkodowania.
  6. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych na stronie internetowej www.furgaleria.pl Dzieł były najwyższej jakości. Mimo to Galeria zastrzega, iż pomiędzy prezentacją internetową Dzieła a wyglądem oryginału mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  7. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Dzieł.
 8. Ochrona praw autorskich
  1. Dzieła prezentowane na witrynie internetowej www.furgaleria.pl zostały zamieszczone po uzyskaniu uprzedniej zgody podmiotów posiadających osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do dzieł i za ich wiedzą.
  2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na www.furgaleria.pl bez pisemnej zgody i wiedzy podmiotów, o których mowa w VII pkt 1 jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu uzyskania ewentualnej zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów, zapytania o wyrażenie zgody należy kierować pod adres e-mail Galerii.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Zamawiających. Jednakże, w razie wprowadzenia do treści regulaminu zmian w trakcie realizacji zamówienia, zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu wcześniej obowiązującego.
  2. Wszelkie dokonane w treści regulaminu zmiany, zostaną opublikowane na stronie internetowej Galerii, ze wskazaniem aktualnej daty.
  3. W razie powzięcia przez Zamawiającego jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nabycia dzieła, pytania proszę kierować pod adres e-mail Galerii.
  4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Galerii.