pl | eng
wybierz literę:
realizm – sposób obrazowania, którego modelem jest świat przedmiotów, ludzi i zdarzeń, interpretowany za pomocą form plastycznych, wynikających z obserwacji i rozumowej analizy rzeczywistości.
realizm naiwny – twórczość malarzy lub rzeźbiarzy samouków, odznaczająca się dbałością o precyzyjne określenie kształtu i szczegółów przedmiotu oraz przeplataniem się elementów zaczerpniętych z obserwacji natury z tworami wyobraźni.
relief – kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło uzyskuje się poprzez rzeźbienie, kucie lub odlewanie.
religijne – przedstawienia Boga Ojca, Trójcy Świętej i aniołów, epizodów ze Starego i Nowego Testamentu, scen z życia Matki Boskiej, wizerunków świętych i błogosławionych oraz wydarzeń z historii i życia Kościoła.
rycina – odbitka wykonana z płyty opracowanej jakąkolwiek techniką graficzną ciętą. Potocznie: ilustracja, rysunek.
rysunek – dziedzina sztuk plastycznych, której głównym środkiem wyrazu jest linia. Narzędziem rysunkowym może być wszystko, co pozostawia ślad na płaszczyźnie, najczęściej ołówek, węgiel, tusz rozprowadzany przy pomocy piórka lub patyka, sangwina, mazak, pastel, kredka, gumka, kreda a nawet palec. Techniki rysunkowe biorą nazwy od narzędzi, którymi są wykonywane ( np.: węgiel, tusz lawowany, rysunek pędzlem, rysunek patykiem itd.).
rysunek lawowany – rysunek wykonany rozprowadzonym wodą tuszem tak, by istotną rolę odgrywała w nim nie tylko kreska, lecz także plama o różnym natężeniu.
rzeźba – gałąź sztuk plastycznych, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, także dzieło należące do tej dyscypliny plastycznej.